REGULAMIN

Przeczytaj jakie zasady tutaj obowiązują.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany „Regulaminem”)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Na stronie internetowej www.airmario.pl (dalej zwanej „Serwisem Internetowym”) prowadzonej przez Mariusza Łukasiewicza (dalej zwany „AIRMARIO”) oferowane są usługi sprzedaży voucherów na loty motolotnią. Organizatorem usług jest Mariusz Łukasiewicz, Ul. Skoroszewska 3/37, 02-495 Warszawa.

1.2. Użytkowanie Serwisu Internetowego AIRMARIO jest uregulowane przez niniejszy REGULAMIN i zasady Polityki Prywatności. Prezentacja ofert w Serwisie Internetowym oznacza zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

ADMINISTRATOR SERWISU AIRMARIO

Serwis Internetowy AIRMARIO, jest administrowany przez Mariusz Łukasiewicz prowadzący działalność gospodarczą  Mariusz Łukasiewicz wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (Działalność zarejestrowana pod adresem: ul. Skoroszewska 3/37, 02-495 Warszawa; NIP: 797-163-76-89, REGON: 141951252) adres poczty elektronicznej: mariusz.lukasiewicz@airmario.pl – zwany dalej Administratorem Serwisu Internetowego i Sprzedawcą

UŻYTKOWNIK / KLIENT

3.1. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca Serwis Internetowy AIRMARIO i zapoznająca się z jego treścią. Klientem jest Użytkownik dokonujący zakupu w Serwisie Internetowym AIRMARIO.

3.2. Użytkownikiem / Klientem Serwisu Internetowego może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na mocy ustawy we własnym imieniu może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoba, która spełnia te warunki, w dalszej części REGULAMINU jest nazywana Użytkownikiem.

3.3. Warunki użytkowania Serwisu Internetowego określone w REGULAMINIE i Polityce Prywatności są akceptowane przez Użytkownika/Klienta poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji zgodnie z art. 3.5 REGULAMINU oraz podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu vouchera. Użytkowanie Serwisu AIRMARIO jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU i Polityką Prywatności w całości.

3.4. REGULAMIN oraz Polityka Prywatności są dostępne w każdym momencie w siedzibie firmy AIRMARIO lub odpowiednio na stronie internetowej www.airmario.pl, gdzie można je pobrać, wydrukować lub przeczytać lub w każdej chwili wystąpić o ich przesłanie w formie elektronicznej kontaktując się z AIRMARIO z wykorzystaniem danych teleadresowych AIRMARIO wskazanych w art. 2 REGULAMINU.

3.5. Do zakupienia vouchera na lot motolotnią za pośrednictwem Serwisu Internetowego AIRMARIO nie jest wymagane założenie konta. Przy rejestracji konta konieczne jest ustanowienie hasła zabezpieczającego dostęp do konta. Dla bezpieczeństwa Klienta hasło do konta w Serwisie AIRMARIO powinno składać się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia założenia przez tego samego Klienta więcej niż jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych, AIRMARIO jest uprawniony do likwidacji konta w trybie natychmiastowym i odmowy ponownej rejestracji Użytkownika w Serwisie AIRMARIO.

3.6. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w celu dokonania rejestracji w Serwisie, do bieżącej aktualizacji danych oraz do przechowywania hasła do konta w Serwisie Internetowym tak, aby było one niedostępne dla osób trzecich. W razie podejrzenia, że dane te weszły w posiadanie osoby niepowołanej, Klient obowiązany jest powiadomić o tym AIRMARIO z wykorzystaniem danych teleadresowych AIRMARIO wskazanych w art. 2 REGULAMINU. Każdy Klient ponosi co do zasady odpowiedzialność za wszelkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta. Odpowiedzialność ta wyłączona jest wówczas, gdy Klient nie ponosi winy za nadużycie jego konta lub gdy nie naruszył obowiązku dochowania staranności.

3.7. AIRMARIO  nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych Klientów.

3.8. W przypadku likwidacji konta w Serwisie Internetowym dane osobowe Klienta są modyfikowane w taki sposób, który nie pozwala na ustalenie tożsamości danej osoby.

ZAMÓWIENIE USŁUGI/ ZAKUP/ANULACJA

4.1.Usługi w Serwisie Internetowym są wstępnie zamawiane lub mogą być automatycznie zakupywane w formie vouchera.

4.2. Klient zamawiając voucher podaje swoje dane w Serwisie Internetowym (podając w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, i ustanawiając hasło). Klient dokonując zamówienia usługi zobowiązuje się do podania prawdziwych danych zgodnych z Regulaminem danych oraz niezwłocznej jego anulacji w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z udziału w oferowanej usłudze.

4.3. Klient wybiera żądaną liczbę osób biorących udział w usłudze i tym samym odpowiada w imieniu pozostałych Uczestników

4.4.Zamówienie vouchera przez Klienta odbywa się przez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę!” oraz jest to jednoznaczne z potwierdzeniem akceptacji REGULAMINU i Polityki Prywatności. Otrzymanie zamówienia od Klienta zostaje automatycznie potwierdzone drogą elektroniczną wraz z podaniem numeru  zamówienia.

4.5. Umowa na zakup usługi może zostać zawarta po dokonaniu płatności na konto wskazane przez Organizatora w mailu potwierdzającym zakup usługi.

4.6. AIRMARIO zastrzega sobie prawo do dokonania anulacji zamówienia, w przypadku:

  1. a) braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem,
  2. b) błędnych danych Klienta,

4.7. AIRMARIO zastrzega sobie prawo do dokonania anulacji lotu i zmiany terminu nawet w umówionym dniu, w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunków pogodowych lub nie spełnienia przez Klienta warunków do bezpiecznego wykonania usługi opisanych w serwisie w części „O locie”.

4.8. Klientowi po wykupieniu usługi przysługuje jednorazowe prawo do zmiany terminu lotu.

4.9. Vouchery na zakupione usługi dostarczane są do Klienta w formie elektronicznej lub papierowej na wskazany adres email, pocztą tradycyjną.

4.10. Usługę należy zrealizować przed upływem terminu ważności vouchera na warunkach przewidzianych dla realizacji danej oferty. Klient zobowiązany jest do umówienia terminu wykonania usługi poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z AIRMARIO wskazany w zakładce „Kontakt”

4.11. AIRMARIO zastrzega, że wystawcą faktur lub paragonów z tytułu zakupu Vouchera w Serwisie Internetowym jest każdorazowo Mariusz Łukasiewicz. Faktury lub paragony wystawiane są wyłącznie:

  1. a) po dokonaniu zakupu vouchera – w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie AIRMARIO lub w momencie wysyłki vouchera w przypadku wysyłki za pobraniem, na kwotę odpowiadającą cenie podanej w zamówieniu,
  2. b) po wykonaniu usługi lotu na miejscu startów i lądowań, w przypadku  umówienia lotu bez zakupu vouchera

4.12. Klient w terminie 14 dni od dnia otrzymania vouchera może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym AIRMARIO pisemnie na adres wskazany w zakładce Kontakt i pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Informacja o odstąpieniu od umowy ma zawierać numer vouchera.

4.13 AIRMARIO zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności.

4.14. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu.
4.15. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez Klienta od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe AIRMARIO w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia vouchera lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wartość, lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, o ile doszło ono do AIRMARIO przed upływem terminu określonego w pkt. 4.12.

ZAKAZ DALSZEJ SPRZEDAŻY USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA

5.1. Klient zobowiązuje się, że w żadnym wypadku nie będzie odsprzedawał zakupionych usług w celu osiągnięcia zysku lub w celach komercyjnych, a w szczególności nie będzie zawierał umów tego rodzaju za pośrednictwem jakiegokolwiek środka porozumiewania się na odległość (np. sieci Internet, a w szczególności internetowych serwisów transakcyjnych itp.) bez wcześniejszej zgody właściciela serwisu, Mariusza Łukasiewicza. Tego rodzaju działania są zabronione. Powyższy zakaz dotyczy wszelkich usług oferowanych w Serwisie Internetowym AIRMARIO, niezależnie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich w Serwisie Inernetowym.

5.2. Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi rażące naruszenie REGULAMINU i jako takie uprawnia AIRMARIO w szczególności do: usunięcia konta Klienta w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji Klienta. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Klientowi nie przysługują żadne uprawnienia, których wykonania mógłby dochodzić od AIRMARIO. AIRMARIO nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednio lub bezpośrednio związane z takim działaniem Klienta.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z TREŚCI OFERTY

Usługa lotu wykupionego za pośrednictwem vouchera jest realizowana na podstawie numeru vouchera . Wszelkie fałszowanie, powielanie lub podrabianie ofert jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrzeń o dokonanie jakiejkolwiek z wyżej przywołanych czynności, AIRMARIO zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych Klienta w celu wszczęcia stosownych kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania i likwidacji konta w serwisie AIRMARIO.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli Klient nie zrealizuje vouchera w terminie 12 miesięcy od dnia zakupu, oferta traci ważność i nie może zostać zrealizowana. Klientowi nie przysługuje zwrot wpłaconych przez niego środków lub poniesionych kosztów nabycia oferty niezrealizowanej w okresie jej ważności.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AIRMARIO

8.1. AIRMARIO dokłada starań, aby usługi były wykonywane z najwyższą starannością.

8.2. AIRMARIO jako organizator lotów motolotnią posiada odpowiednie ubezpieczenie OC.

FUNKCJONALNOŚĆ PLATFORMY

9.1. AIRMARIO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność techniczną Serwisu Internetowego AIRMARIO. Zważywszy, że Serwis Internetowy jest dostępny siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, przerwy w funkcjonowaniu lub ograniczenia dostępności Serwisu mogą być konieczne w celu przeprowadzania okresowych prac konserwatorskich. W takim przypadku AIRMARIO zamieści w Serwisie odpowiednią informację dla Użytkowników. Równocześnie AIRMARIO zobowiązuje się przeprowadzać prace konserwatorskie tak, aby związane z nimi utrudnienia korzystania z Serwisu były jak najmniej odczuwalne dla Użytkowników/Klientów, a w szczególności organizować takie prace w taki sposób, aby trwały one jak najkrócej i nie obejmowały funkcji niezbędnych do realizacji umów.

9.2. W razie błędnego działania lub awarii Serwisu, AIRMARIO dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. AIRMARIO dąży w każdym przypadku do minimalizacji utrudnień wynikających z błędnego działania lub awarii Serwisu m.in. wspomagając finalizację przerwanej transakcji w drodze przywrócenia danych Klientów.

9.3. AIRMARIO udostępnia Serwis w pełnej poprawności, jednakże bez jakiejkolwiek dodatkowej gwarancji, ani wyraźnej, ani domniemanej, w tym między innymi bez domniemanych gwarancji,  co do przydatności do określonych zastosowań.

9.4. AIRMARIO nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z użytkowaniem lub wyrządzone opiniami Użytkowników serwisu.

PRAWA AUTORSKIE

10.1. AIRMARIO zachowuje wszelkie prawa do treści publikowanych w Serwisie AIRMARIO, w tym w szczególności do publikowanych tam informacji, zdjęć, filmów, baz danych i innych treści (dalej zwanych „chronioną własnością”). Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie chronionej własności bez uprzedniej zgody AIRMARIO w formie innej niż dla udostępnienia Środków z Polecenia do wykorzystania w Serwisie AIRMARIO, jest zabronione.

10.2. AIRMARIO ma prawo do wykorzystywania opinii Użytkowników/Klientów na stronie internetowej AIRMARIO oraz podczas działań promocyjnych.

10.3. AIRMARIO jest dystrybutorem opinii Użytkowników/Klientów nie ich weryfikatorem. AIRMARIO nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz konsekwencje wynikające z publikacji jakichkolwiek opinii.

10.4. AIRMARIO może dowolnie usuwać opinie Użytkowników/Klientów.

10.5. Wszystkie zamieszczone materiały, w tym fotografie dotyczące oferty są chronione prawami autorskimi, które przysługują wyłącznie AIRMARIO.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestrując się w Serwisie Internetowym AIRMARIO Klient wyraża zgodę na to, że AIRMARIO będzie przetwarzał jego dane osobowe (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)), wg zasad szczegółowo określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem www.airmario.pl

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania Serwisu AIRMARIO, usług świadczonych bezpośrednio przez AIRMARIO związanych ściśle z dystrybucją oferty, Użytkownicy mogą składać wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@airmario.pl lub w formie pisemnej. Powyższy kontakt stanowi również metodę korygowania błędów we wprowadzonych przez Klientów danych przy nabywaniu usług.

12.2. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania w zakresie wykonania usługi należy zgłaszać bezpośrednio do ORGANIZATORA.

12.3. O ile treść reklamacji jest jednoznaczna i zrozumiała, AIRMARIO rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie wątpliwości w tym terminie AIRMARIO skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia niejasności.

12.4. Odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail Klienta zarejestrowany w Serwisie AIRMARIO lub przekazana w innej formie indywidualnie ustalonej z Klientem.

ZMIANA REGULAMINU

13.1. REGULAMIN i Polityka Prywatności mogą ulec zmianie, np. ze względu na wymagania prawne bądź nowe funkcje Serwisu AIRMARIO. Aktualna treść REGULAMINU oraz Polityki Prywatności znajduje się pod adresem www.airmario.pl. Oba dokumenty można otrzymać także w siedzibie firmy AIRMARIO. Zmiany REGULAMINU i Polityki Prywatności wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania. W tym czasie Użytkownik/Klient ma prawo zapoznania się z nowym brzmieniem REGULAMINU i Polityki Prywatności. W przypadku gdy Klient nie zgadza się na nowe brzmienie REGULAMINU lub Polityki Prywatności, może we wskazanym powyżej terminie usunąć konto z portalu. Nowe postanowienia REGULAMINU i Polityki Prywatności będą obowiązywać w zakresie ofert, które pojawią się po upływie powyższego terminu od daty publikacji zmian. Wypowiedzenie umowy z AIRMARIO jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta deklaracji usunięcia jego konta.

13.2. Naruszenie REGULAMINU przez Klienta uprawnia AIRMARIO do usunięcia konta Klienta w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji Klienta. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec AIRMARIO w tym zakresie.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli któreś z postanowień REGULAMINU jest nieważne w całości albo części, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na pozostałe postanowienia REGULAMINU oraz na zawarte umowy.

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU

W zakresie nie objętym niniejszym REGULAMINEM stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania spraw związanych z działalnością AIRMARIO jest sąd miejscowo właściwy dla Organizatora, jeśli roszczenie zgłasza /Klient w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej bądź jest ono skierowane przez AIRMARIO przeciwko takiemu Użytkownikowi/Klientowi lub Użytkownikowi/Klientowi, którego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszczeń Użytkowników/Klientów będących konsumentami bądź roszczeń zgłaszanych przez AIRMARIO przeciwko takim Użytkownikom/Klientom, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Strona używa cookie w celach statystycznych. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie internetowej są ustawione na "zezwalaj na pliki cookie", aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia z przeglądania. Jeśli nadal używasz tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz "Akceptuj" poniżej, to wyrażasz na to zgodę.

zamknij