REGULAMIN

Przeczytaj jakie zasady tutaj obowi?zuj?.

Regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? (dalej zwany ?Regulaminem?)

1. POSTANOWIENIA OG?LNE
1.1. Na stronie internetowej www.airmario.pl (dalej zwanej ?Serwisem AIRMARIO?) prowadzonej przez Mariusza ?ukasiewicza (dalej zwany ?AIRMARIO?) oferowane s? us?ugi sprzeda?y voucher?w na loty motolotni?. Organizatorem us?ug jest Mariusz ?ukasiewicz, Ul.Skoroszewska 3/37, 02-495 Warszawa.
1.2. U?ytkowanie Serwisu AIRMARIO jest uregulowane przez niniejszy REGULAMIN i zasady Polityki Prywatno?ci. Prezentacja ofert w Serwisie AIRMARIO oznacza zaproszenie do sk?adania ofert przez U?ytkownik?w.
1.3. U?ytkownik serwisu wyra?a zgod? na otrzymywanie korespondencji e-mail od serwisu AIRMARIO w sprawach promocyjnych, marketingowych i administracyjnych.

2. ADMINISTRATOR SERWISU AIRMARIO
Serwis AIRMARIO, jest administrowany przez:
Mariusz ?ukasiewicz,
Ul. Skoroszewska 3/37,
02-495 Warszawa.

3. U?YTKOWNIK
3.1. U?ytkownikiem Serwisu AIRMARIO mo?e by? tylko i wy??cznie osoba pe?noletnia, posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej, kt?ra na mocy ustawy we w?asnym imieniu mo?e nabywa? prawa i zaci?ga? zobowi?zania. Osoba, kt?ra spe?nia te warunki, w dalszej cz??ci REGULAMINU jest nazywana U?ytkownikiem.
3.2. Warunki u?ytkowania Serwisu AIRMARIO okre?lone w REGULAMINIE i Polityce Prywatno?ci s? akceptowane przez U?ytkownika poprzez dokonanie potwierdzenia w odpowiednich polach w trakcie rejestracji zgodnie z art. 3.4 REGULAMINU oraz podczas dokonywania rezerwacji lub zakupu vouchera. U?ytkowanie Serwisu AIRMARIO jest r?wnoznaczne z akceptacj? REGULAMINU i Polityk? Prywatno?ci w ca?o?ci.
3.3. REGULAMIN oraz Polityka Prywatno?ci s? dost?pne w ka?dym momencie w siedzibie firmy AIRMARIO lub odpowiednio na stronie internetowej www.Airmario.pl, gdzie mo?na je pobra?, wydrukowa? lub przeczyta? lub w ka?dej chwili wyst?pi? o ich przes?anie w formie elektronicznej kontaktuj?c si? z AIRMARIO z wykorzystaniem danych teleadresowych AIRMARIO wskazanych w art. 2 REGULAMINU.
3.4. Do zakupienia voucheru na lot motolotni? za po?rednictwem Serwisu AIRMARIO konieczne jest za?o?enie konta oraz ustanowienie has?a zabezpieczaj?cego dost?p do konta. Konto w Serwisie AIRMARIO mo?e zosta? za?o?one w dowolnym momencie, nie p??niej jednak ni? przed potwierdzeniem zamiaru nabycia pierwszej oferty. Dla bezpiecze?stwa U?ytkownika has?o do konta w Serwisie AIRMARIO powinno sk?ada? si? co najmniej z 8 znak?w zawieraj?cych ma?e i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia za?o?enia przez tego samego U?ytkownika wi?cej ni? jednego konta lub podania podczas rejestracji nieprawdziwych danych, AIRMARIO jest uprawniony do likwidacji konta w trybie natychmiastowym i odmowy ponownej rejestracji U?ytkownika w Serwisie AIRMARIO.
3.5. U?ytkownik obowi?zany jest do podania prawdziwych danych w celu dokonania rejestracji w Serwisie, do bie??cej aktualizacji danych oraz do przechowywania has?a do konta w Serwisie AIRMARIO tak, aby by?o one niedost?pne dla os?b trzecich. W razie podejrzenia, ?e dane te wesz?y w posiadanie osoby niepowo?anej, U?ytkownik obowi?zany jest powiadomi? o tym AIRMARIO z wykorzystaniem danych teleadresowych AIRMARIO wskazanych w art. 2 REGULAMINU. Ka?dy U?ytkownik ponosi co do zasady odpowiedzialno?? za wszelkie dzia?ania dokonywane z wykorzystaniem jego konta. Odpowiedzialno?? ta wy??czona jest w?wczas, gdy U?ytkownik nie ponosi winy za nadu?ycie jego konta lub gdy nie naruszy? obowi?zku dochowania staranno?ci.
3.6. AIRMARIO nie ponosi odpowiedzialno?ci za prawdziwo?? danych U?ytkownik?w.
3.7. W przypadku likwidacji konta w Serwisie AIRMARIO dane osobowe U?ytkownika s? modyfikowane w taki spos?b, kt?ry nie pozwala na ustalenie to?samo?ci danej osoby.

4. ZAM?WIENIE US?UGI/ ZAKUP/ANULACJA
4.1.Us?ugi w Serwisie AIRMARIO s? wst?pnie zamawiane lub mog? by? automatycznie zakupywane w formie vouchera.
4.2. U?ytkownik zamawiaj?c voucher loguje si? do swojego konta w Serwisie AIRMARIO lub dokonuje rejestracji w Serwisie AIRMARIO (podaj?c w szczeg?lno?ci imi?, nazwisko, adres e-mail, i ustanawiaj?c has?o). U?ytkownik dokonuj?c zam?wienia us?ugi zobowi?zuje si? do podania prawdziwych danych zgodnych z Regulaminem danych oraz niezw?ocznej jego anulacji w przypadku podj?cia decyzji o rezygnacji z udzia?u w oferowanej us?udze.
4.3. U?ytkownik wybiera ??dan? liczb? os?b bior?cych udzia? w us?udze i tym samym odpowiada w imieniu pozosta?ych Uczestnik?w
4.4.Zam?wienie vouchera przez U?ytkownika odbywa si? przez naci?ni?cie przycisku ?Kupuj? i p?ac?!? oraz jest to jednoznaczne z potwierdzeniem akceptacji REGULAMINU i Polityki Prywatno?ci. Otrzymanie zam?wienia od U?ytkownika zostaje automatycznie potwierdzone drog? elektroniczn? wraz z podaniem numeru zam?wienia.
4.5. Umowa na zakup us?ugi mo?e zosta? zawarta po dokonaniu p?atno?ci na konto wskazane przez Organizatora w mailu potwierdzaj?cym zakup us?ugi.
4.6. AIRMARIO zastrzega sobie prawo do dokonania anulacji zam?wienia, w przypadku:
a) braku mo?liwo?ci nawi?zania kontaktu z U?ytkownikiem,
b) b??dnych danych u?ytkownika,
4.7. AIRMARIO zastrzega sobie prawo do dokonania anulacji lotu i zmiany terminu nawet w um?wionym dniu, w przypadku nieprzewidzianej zmiany warunk?w pogodowych lub nie spe?nienia przez U?YTKOWNIKA warunk?w do bezpiecznego wykonania us?ugi opisanych w serwisie w cz??ci ?O locie?.
4.8. U?YTKOWNIKOWI po wykupieniu us?ugi przys?uguje jednorazowe prawo do zmiany terminu lotu.
4.9. Vouchery na zakupione us?ugi dostarczane s? do U?YTKOWNIKA w formie elektronicznej lub papierowej na wskazany adres email, poczt? tradycyjn? lub kurierem.
4.10. Us?ug? nale?y zrealizowa? w okresie 12 miesi?cy od dnia zakupu na warunkach przewidzianych dla realizacji danej oferty. U?YTKOWNIK zobowi?zany jest do um?wienia terminu wykonania us?ugi poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z AIRMARIO wskazany w zak?adce ?Kontakt?
4.11. AIRMARIO zastrzega, ?e wystawc? faktur lub paragon?w z tytu?u zakupu Vouchera w Serwisie AIRMARIO jest ka?dorazowo Mariusz ?ukasiewicz. Faktury lub paragony wystawiane s? wy??cznie:
a) po dokonaniu zakupu vouchera ? w momencie zaksi?gowania wp?aty na koncie AIRMARIO lub w momencie wysy?ki vouchera w przypadku wysy?ki za pobraniem, na kwot? odpowiadaj?c? cenie podanej w zam?wieniu,
b) po wykonaniu us?ugi lotu na miejscu start?w i l?dowa?, w przypadku um?wienia lotu bez zakupu vouchera
4.12. U?ytkownik w terminie 14 dni od dnia otrzymania vouchera mo?e odst?pi? od umowy i zrezygnowa? z realizacji vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiaj?c o tym AIRMARIO pisemnie na adres wskazany w zak?adce Kontakt i pod warunkiem okazania dowodu zakupu. Informacja o odst?pieniu od umowy ma zawiera? numer vouchera.
4.13 AIRMARIO zobowi?zuje si? rozpatrzy? ka?d? pisemnie zg?oszon? wol? odst?pienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia dor?czenia oraz zwr?ci? U?ytkownikowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia vouchera.
4.14. Wszelkie zwroty p?atno?ci dokonywane s? przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? U?ytkownik, chyba ?e U?ytkownik zgodzi si? na inny spos?b zwrotu.
4.15. Za o?wiadczenie woli skutkuj?ce odst?pieniem przez U?ytkownika od umowy przyjmuje si? tak?e niedokonanie jakiejkolwiek wp?aty na konto bankowe AIRMARIO w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zam?wienia vouchera lub dokonanie wp?aty w ni?szej ni? podana warto??, lub poprzez z?o?enie stosownego o?wiadczenia na pi?mie, o ile dosz?o ono do AIRMARIO przed up?ywem terminu okre?lonego w pkt. 4.12.

5. ZAKAZ DALSZEJ SPRZEDA?Y US?UGI PRZEZ U?YTKOWNIKA
5.1. U?ytkownik zobowi?zuje si?, ?e w ?adnym wypadku nie b?dzie odsprzedawa? zakupionych us?ug w celu osi?gni?cia zysku lub w celach komercyjnych, a w szczeg?lno?ci nie b?dzie zawiera? um?w tego rodzaju za po?rednictwem jakiegokolwiek ?rodka porozumiewania si? na odleg?o?? (np. sieci Internet, a w szczeg?lno?ci internetowych serwis?w transakcyjnych itp.) bez wcze?niejszej zgody w?a?ciciela serwisu, Mariusza ?ukasiewicza. Tego rodzaju dzia?ania s? zabronione. Powy?szy zakaz dotyczy wszelkich us?ug oferowanych w Serwisie AIRMARIO, niezale?nie od czasu oferowania lub umieszczania informacji o nich w Serwisie AIRMARIO.
5.2. Naruszenie powy?szego zobowi?zania stanowi ra??ce naruszenie REGULAMINU i jako takie uprawnia AIRMARIO w szczeg?lno?ci do: usuni?cia konta U?ytkownika w trybie natychmiastowym, odmowy ponownej rejestracji U?ytkownika. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia U?ytkownikowi nie przys?uguj? ?adne uprawnienia, kt?rych wykonania m?g?by dochodzi? od AIRMARIO. AIRMARIO nie ponosi r?wnie? ?adnej odpowiedzialno?ci za szkody po?rednio lub bezpo?rednio zwi?zane z takim dzia?aniem U?ytkownika.

6. UPRAWNIENIA WYNIKAJ?CE Z TRE?CI OFERTY
Us?uga lotu wykupionego za po?rednictwem vouchera jest realizowana na podstawie numeru vouchera . Wszelkie fa?szowanie, powielanie lub podrabianie ofert jest zabronione. W wypadku uzasadnionych podejrze? o dokonanie jakiejkolwiek z wy?ej przywo?anych czynno?ci, AIRMARIO zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych U?ytkownika w celu wszcz?cia stosownych krok?w prawnych, w tym zawiadomienia organ?w ?cigania i
likwidacji konta w serwisie AIRMARIO.

7. WY??CZENIE PRAWA ODST?PIENIA OD UMOWY
Je?eli U?ytkownik nie zrealizuje us?ugi w terminie 12 miesi?cy od dnia zakupu, oferta traci wa?no?? i nie mo?e zosta? zrealizowana. U?ytkownikowi nie przys?uguje zwrot wp?aconych przez niego ?rodk?w lub poniesionych koszt?w nabycia oferty niezrealizowanej w okresie jej wa?no?ci.

8. ODPOWIEDZIALNO?? AIRMARIO
8.1. AIRMARIO dok?ada stara?, aby us?ugi by?y wykonywane z najwy?sz? staranno?ci?.
8.2. AIRMARIO jako organizator lot?w motolotni? posiada odpowiednie ubezpieczenie OC.

9. FUNKCJONALNO?? PLATFORMY
9.1. AIRMARIO dok?ada wszelkich stara?, aby zapewni? pe?n? funkcjonalno?? techniczn? Serwisu AIRMARIO. Zwa?ywszy, ?e Serwis AIRMARIO jest dost?pny siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dob?, przerwy w funkcjonowaniu lub ograniczenia dost?pno?ci Serwisu AIRMARIO mog? by? konieczne w celu przeprowadzania okresowych prac konserwatorskich. W takim przypadku AIRMARIO zamie?ci w Serwisie AIRMARIO odpowiedni? informacj? dla U?ytkownik?w. R?wnocze?nie AIRMARIO zobowi?zuje si? przeprowadza? prace konserwatorskie tak, aby zwi?zane z nimi utrudnienia korzystania z Serwisu AIRMARIO by?y jak najmniej odczuwalne dla U?ytkownik?w, a w szczeg?lno?ci organizowa? takie prace w taki spos?b, aby trwa?y one jak najkr?cej i nie obejmowa?y funkcji niezb?dnych do realizacji um?w.
9.2. W razie b??dnego dzia?ania lub awarii Serwisu AIRMARIO, AIRMARIO dok?ada wszelkich stara?, aby chroni? dane osobowe U?ytkownik?w zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatno?ci. AIRMARIO d??y w ka?dym przypadku do minimalizacji utrudnie? wynikaj?cych z b??dnego dzia?ania lub awarii Serwisu AIRMARIO m.in. wspomagaj?c finalizacj? przerwanej transakcji w drodze przywr?cenia danych U?ytkownik?w.
9.3. AIRMARIO udost?pnia Serwis w pe?nej poprawno?ci, jednak?e bez jakiejkolwiek dodatkowej gwarancji, ani wyra?nej, ani domniemanej, w tym mi?dzy innymi bez domniemanych gwarancji, co do przydatno?ci do okre?lonych zastosowa?.
9.4. AIRMARIO nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody zwi?zane z u?ytkowaniem lub wyrz?dzone opiniami U?ytkownik?w serwisu.

10. PRAWA AUTORSKIE
10.1. AIRMARIO zachowuje wszelkie prawa do tre?ci publikowanych w Serwisie AIRMARIO, w tym w szczeg?lno?ci do publikowanych tam informacji, zdj??, film?w, baz danych i innych tre?ci (dalej zwanych ?chronion? w?asno?ci??). Zmienianie, powielanie, publikowanie, przesy?anie osobom trzecim lub innego rodzaju u?ywanie chronionej w?asno?ci bez uprzedniej zgody AIRMARIO w formie innej ni? dla udost?pnienia ?rodk?w z Polecenia do wykorzystania w Serwisie AIRMARIO, jest zabronione.
10.2. AIRMARIO ma prawo do wykorzystywania opinii U?ytkownik?w na stronie internetowej AIRMARIO oraz podczas dzia?a? promocyjnych.
10.3. AIRMARIO jest dystrybutorem opinii U?ytkownik?w nie ich weryfikatorem. AIRMARIO nie ponosi odpowiedzialno?ci za tre?? oraz konsekwencje wynikaj?ce z publikacji jakichkolwiek opinii.
10.4. AIRMARIO mo?e dowolnie usuwa? opinie U?ytkownik?w.
10.5. Wszystkie zamieszczone materia?y, w tym fotografie dotycz?ce oferty s? chronione prawami autorskimi, kt?re przys?uguj? wy??cznie AIRMARIO.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rejestruj?c si? w Serwisie AIRMARIO U?ytkownik wyra?a zgod? na to, ?e AIRMARIO b?dzie przetwarza? jego dane osobowe (zgodnie z Ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., t.j. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.), wg zasad szczeg??owo okre?lonych w Polityce Prywatno?ci dost?pnej pod adresem www.airmario.pl

12. POST?POWANIE REKLAMACYJNE
12.1. Reklamacje wynikaj?ce z nieprawid?owego dzia?ania Serwisu AIRMARIO, us?ug ?wiadczonych bezpo?rednio przez AIRMARIO zwi?zanych ?ci?le z dystrybucj? oferty, U?ytkownicy mog? sk?ada? wysy?aj?c e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@airmario.pl lub w formie pisemnej. Powy?szy kontakt stanowi r?wnie? metod? korygowania b??d?w we wprowadzonych przez U?ytkownik?w danych przy nabywaniu us?ug.
12.2. Reklamacje dotycz?ce niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania w zakresie wykonania us?ugi nale?y zg?asza? bezpo?rednio do ORGANIZATORA.
12.3. O ile tre?? reklamacji jest jednoznaczna i zrozumia?a, AIRMARIO rozpozna reklamacj? w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W razie w?tpliwo?ci w tym terminie AIRMARIO skontaktuje si? z U?ytkownikiem w celu wyja?nienia niejasno?ci.
12.4. Odpowied? zostanie przes?ana na adres e-mail U?ytkownika zarejestrowany w Serwisie AIRMARIO lub przekazana w innej formie indywidualnie ustalonej z U?ytkownikiem.

13. ZMIANA REGULAMINU
13.1. REGULAMIN i Polityka Prywatno?ci mog? ulec zmianie, np. ze wzgl?du na wymagania prawne b?d? nowe funkcje Serwisu AIRMARIO. Aktualna tre?? REGULAMINU oraz Polityki Prywatno?ci znajduje si? pod adresem www.airmario.pl. Oba dokumenty mo?na otrzyma? tak?e w siedzibie firmy AIRMARIO. Zmiany REGULAMINU i Polityki Prywatno?ci wchodz? w ?ycie z up?ywem 14 dni od ich opublikowania. W tym czasie U?ytkownik ma prawo zapoznania si? z nowym brzmieniem REGULAMINU i Polityki Prywatno?ci. W przypadku gdy U?ytkownik nie zgadza si? na nowe brzmienie REGULAMINU lub Polityki Prywatno?ci, mo?e we wskazanym powy?ej terminie usun?? konto z portalu. Nowe postanowienia REGULAMINU i Polityki Prywatno?ci b?d? obowi?zywa? w zakresie ofert, kt?re pojawi? si? po up?ywie powy?szego terminu od daty publikacji zmian. Wypowiedzenie umowy z AIRMARIO jest r?wnoznaczne ze z?o?eniem przez U?ytkownika deklaracji usuni?cia jego konta i powoduje niemo?liwo?? korzystania z Serwisu AIRMARIO.
13.2. Naruszenie REGULAMINU przez U?ytkownika uprawnia AIRMARIO do usuni?cia konta U?ytkownika w trybie natychmiastowym oraz odmowy ponownej rejestracji U?ytkownika. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia U?ytkownikowi nie przys?uguj? ?adne roszczenia wobec AIRMARIO w tym zakresie.

14. KLAUZULA SALWATORYJNA
Je?eli kt?re? z postanowie? REGULAMINU jest niewa?ne w ca?o?ci albo cz??ci, nie wp?ywa to w jakikolwiek spos?b na pozosta?e postanowienia REGULAMINU oraz na zawarte umowy.

15. W?A?CIWO?? S?DU
W zakresie nie obj?tym niniejszym REGULAMINEM stosuje si? bezwzgl?dnie obowi?zuj?ce przepisy prawa polskiego. S?dem wy??cznie w?a?ciwym do rozpoznawania spraw zwi?zanych z dzia?alno?ci? AIRMARIO jest s?d miejscowo w?a?ciwy dla Organizatora, je?li roszczenie zg?asza U?ytkownik w ramach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej b?d?b jest ono skierowane przez AIRMARIO przeciwko takiemu U?ytkownikowi lub U?ytkownikowi, kt?rego miejsce zamieszkania nie jest znane. W przypadku roszcze? u?ytkownik?w b?d?cych konsumentami b?d? roszcze? zg?aszanych przez AIRMARIO
przeciwko takim U?ytkownikom, zastosowanie znajd? przepisy Kodeksu post?powania cywilnego.